ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van de vennootschap onder firma

Dream Beads
Hertzweg 36
4338 PX Middelburg

Inschrijving kamer van koophandel nr. 51795574
November 2018

Artikel 1 - Toepasselijkheid
a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de vennootschap onder firma genaamd Dream Beads (inschrijvingsnr. K.v.K. 51795574) en of diens rechtsopvolger met onder meer de handelsnaam www.dreambeads-online.nl, hierna te noemen Dreambeads, aan derden gedaan, op alle door Dreambeads in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Dreambeads met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Dreambeads niet bindend, niet toepasselijk en worden door Dreambeads hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Dreambeads te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.
e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Dreambeads daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

Artikel 2 - Aanbiedingen
a.
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Dreambeads gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Dreambeads in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Dreambeads is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3.1 - Opdrachten / Overeenkomsten
a.1.
Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Dreambeads, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b.1. Alle met Dreambeads gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Dreambeads, dan wel doordat Dreambeads met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Dreambeads eerst, nadat en voor zover deze door Dreambeads zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Dreambeads gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijzi-ging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Dreambeads met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Dreambeads overeenkomsten sluiten.
c.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Dreambeads te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Dreambeads hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Dreambeads zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 3.2 - Overeenkomsten op afstand
a.
Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de wederpartij zich daar terecht op beroept, zal Dreambeads dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
a.
Dreambeads is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Dreambeads dit ook niet bij grove calamiteiten zoals, maar daartoe niet beperkt, bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen. Wederpartij vrijwaart Dreambeads te dezer zaken voor alle aanspraken van derden
b. Indien Dreambeads wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 50,00 (zegge; vijftig euro).
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Dreambeads niet op.

Artikel 5 - Levertijd en plaats van levering
a.
De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Dreambeads niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Dreambeads, zal Dreambeads in nader overleg treden met wederpartij.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Dreambeads of een andere door Dreambeads te bepalen plaats.
e. Wanneer door Dreambeads, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Dreambeads. NB: Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal Dreambeads ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wetgeving aangehaalde criteria respecteren.
f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Dreambeads gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Dreambeads tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6 - Transport en transportrisico
a.
De keuze van het transportmiddel is aan Dreambeads.
b. Het transport van de bij Dreambeads bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.
c.1. Alle bij Dreambeads bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
c.2. Alle door en zijdens Dreambeads met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Dreambeads te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Dreambeads. Dreambeads kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Dreambeads gezonden correspondentie. Eveneens is Dreambeads op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Dreambeads het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Dreambeads, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 7 - Prijzen en kosten
a.
Voor iedere opdracht stelt Dreambeads afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Dreambeads te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Dreambeads gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege, zoals bijvoorbeeld BTW, en/of van andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.. NB: Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal Dreambeads ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wetgeving aangehaalde criteria omtrent prijsafgifte respecteren.
c. Dreambeads is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
d Dreambeads behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 8 - Betalingscondities
a.1.
Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Dreambeads toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2. Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.
b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Dreambeads of op een door Dreambeads aan te wijzen bank- of girorekening.
c Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Dreambeads en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Artikel 9 - Reclames
a.
Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Dreambeads te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.
b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Dreambeads van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Dreambeads het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Dreambeads.
c. Dreambeads is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Dreambeads, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Dreambeads worden geweigerd. Alle retourzendingen van en/of zijdens wederpartij geschieden voor hun rekening en risico.
e. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Artikel 10 - Annulering / ontbinding en opschorting
a.
Dreambeads heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Dreambeads uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Dreambeads toekomende rechten. Dreambeads heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Dreambeads, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Dreambeads op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b Indien wederpartij de door haar met Dreambeads gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Dreambeads eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Dreambeads, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Dreambeads.
c.1. Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal Dreambeads ten aanzien van de in deze wetgeving aangehaalde ontbindingscriteria ten gunste van wederpartij respecteren.
c.2. Bij ontbinding door wederpartij ressorterende onder de hiervoor genoemde doelgroep binnen de hiervoor bedoelde wettelijke criteria dient deze zorg te dragen, dat in het geval van het retour zenden van de reeds aan haar door Dreambeads geleverde goederen, deze goederen onbeschadigd zijn in eveneens in een onbeschadigde originele verpakking verpakt zijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Dreambeads met wederpartij is overeengekomen.

Artikel 11 - Vergoeding bij te late- of niet-betaling
a.
Indien de betaling van de door Dreambeads toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Dreambeads, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Dreambeads verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

Artikel 12 - Voorbehoud van eigendom
a.
Zolang een wederpartij aan Dreambeads geen volledige betaling van de door Dreambeads aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Dreambeads.
b Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Dreambeads zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Dreambeads zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Dreambeads geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
c. Dreambeads behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Dreambeads heeft voldaan.
d Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Dreambeads het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

Artikel 13 - Overmacht
a.
Overmacht ontslaat Dreambeads van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Dreambeads, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Neder-land), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Dreambeads is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..
b In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Dreambeads gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Dreambeads. Wederpartij zal van de ten deze door Dreambeads genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

Artikel 14 - Ontwerpbescherming
a.
Van alle ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Dreambeads de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Dreambeads is ten strengste verboden, tenzij Dreambeads hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Dreambeads ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Dreambeads zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15 - Garanties
a.
Door Dreambeads wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Dreambeads schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.
b Wordt er door Dreambeads wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Dreambeads eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Dreambeads. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Dreambeads.
d De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Dreambeads of bij een door Dreambeads hiervoor ingeschakelde derde.

Artikel 16 - Zichtzendingen
a.
Uitsluitend indien Dreambeads dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Dreambeads afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Dreambeads aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a.
Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Dreambeads te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Dreambeads evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Dreambeads heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Dreambeads behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.
b Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Dreambeads.
c In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Dreambeads in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Dreambeads gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben.
d Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Dreambeads wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Slotbepaling
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Dreambeads samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”